Beverkartlegging i Oppland

Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS arbeider med registrering av bever i Oppland for å kunne bedre arealplanlegging i Opplands kommuner, samt gi økt kunnskap om omfang av bever i forbindelse med en eventuell åpning for jakt. 

 

Bever (Castor fiber) er vår største gnager og kan bli over 25 kilo. Den ble tidligere hardt jaktet på grunn av et verdifullt skinn, kjøtt og bevergjel (brukt i medisin). Dette førte til at beveren forsvant fra flere områder. I Oppland var beveren borte i flere år, men den er nå tilbake i mange kommuner. 3 kommuner åpnet for jakt i 2018 og i år (2019) har flere nye kommuner åpnet for jakt. Det er stor variasjon i foremkomst av bever i Oppland. 

 

Søndre Land, Nordre Land, Etnedal og Gjøvik kommune har delvis blitt kartlagt i felt. I tillegg har en spørreundersøkelse blitt sendt ut til alle viltansvarlige i kommuner i Oppland, Allmenninger, Statsallmenninger og Jeger og fiskeforeninger.

Det utarbeides nå en rapport som omfatter hele Oppland fylke, hvor alle observasjonene legges inn i kartet og med en sammenstilling av tidligere observasjoner. Funnene legges inn i artsobservasjon.