Kategorisering av plastavfall, og plastavfallets alder

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å totalrydde tre områder og kategorisere og aldersbestemme avfallet.

Dette er et delprosjekt som inngår i et større oppryddingsprosjekt som pågår i 2019. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal totalrydde utvalgte områder og utføre grundigere undersøkelser av plastavfallet. Vi vil i disse områdene kategorisere plastavfallet og så langt det lar seg gjøre bestemme avfallets alder og opprinnelse. Områdene som skal totalryddes er:


• Elv: Tonvollholmen/Tonvollveita, et sideløp til elva Dokka-Etna.
• Innsjø: Rostadvika i Randsfjorden.
• Fjellvann: Synnfjorden ved Synnfjell i Nordre Land.

Målet for prosjektet er å se om tiltak, som Handelens Miljøfond og andre tiltak for å redusere plastbæreposeforbruket, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, gir effekt. Prosjektet bidrar også til økt bevissthet, forebygging og flere ryddeaksjoner. I tillegg til kategorisering og veiing, vil alt avfall som vi samler inn i dette prosjektet så langt det lar seg gjøre aldersbestemmes. Hensikten er å se om sammensetningen av avfall endrer seg over tid. Dermed vil vi både få et inntrykk av avfallssammensetningen før og nå, og vi vil kunne si noe om tiltak for å redusere plastforsøpling viser seg i sammensetningen av dagens avfall.