Kartlegging av styvingstrær i Heidal

Fra mai og frem til høsten jobber DNV med å registrere styvingstrær som er rester av det gamle kulturlandskapet i Heidal. Slike trær har tradisjonelt blitt brukt til å høste blader og kvist til dyrefôr, og kan bli svært gamle og store.

Til høstingstrær ble gjerne hengebjørk, selje og osp benyttet i området i Heidal. De fleste steder i området ble styving avviklet for rundt hundre år siden, og få i Heidal kan huske å ha opplevd høsting eller sett slike trær. Likevel finnes det noen få gjenstående styvingstrær spredt i landskapet, og disse registrerer nå DNV. Formålet med registreringene er å ta vare på de få gjenværende trærne, samt starte opp med ny styving av yngre trær for å sørge for at det finnes arvtagere til de gamle trærne.

 

Et styvingstre kan trolig romme både insekter, sopp og lav som er knyttet til lang kontinuitet og høy alder på trær, og det er derfor viktig at det er tilgang på slike trær når de eldste etter hvert utgår. I tillegg er styvingstrær både trolske og stemningsfulle estetiske innslag i kulturlandskapet, og viktig å ta vare på både som kultur- og naturverdi!Unknown-kopi.jpg

Styvingstre er et llandskapselement som har  prega kulturlandskapet mange plassar og representert kontinuiteten i kulturlandskapet. Den samme kontinuiteten har også gitt grunnlag for etablering av artar som trenger denne kontinuiteten.