Slåttland slåttemark og hagemark

På Slåttland i Lunner kommune jobber Dokkadeltaet med en større rydding av en nydelig gammel hagemark/slåttemark.

Lokaliteten inneholder blant annet solblom og krattsoleie og et stort antall arter knyttet til gammel kulturmark. Spredt står også ti-femten gamle styvingstrær av hengebjørk og osp. Lokaliteten har lang kontinuitet i hevden og bruken, men har vært tilplantet med smågran de siste årene som vi nå har fått grunneiers tillatelse til å fjerne. Det har allerede blitt en stor forskjell etter første ryddeinnsats, lokaliteten fremstår mye mer åpen og solrik, og beitet for hestene kommer til å øke i utstrekning utover sommeren og til neste år.

 

Vi foretar også nystyving av unge trær, slik at det vil finnes arvtagere når de gamle styvingstrærne dør. Dette er viktig både med tanke på kontinuitet i gamle trær for sopp og insekter knyttet til disse, samt det rent estetiske og kulturelle innslaget på lokaliteten. Skjøtselen av Slåttland vil fortsette i de kommende år, med håp om at lokaliteten til slutt vil fremstå omtrent slik den vil ha sett ut for rundt hundre år siden!

 

IMG_0493-kopi.jpg

Lokaliteten har en svært artsrik karplanteflora, med ca. 110 arter registrert, inkludert flere sjeldne og kravfulle arter. Dessuten finnes en av få intakte forekomster av solblom på Hadeland her (største forekomst i Lunner).

IMG_0506-kopi.jpg

Dette er den største samlingen med styvingstrær som er kjent fra Oppland, og samtidig den eneste med betydelig innslag av osp.