×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 794

Dragehodelokaliteter med behov for skjøtsel, Ringsaker

Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS arbeider med kartlegging av naturmangfold med hovedvekt på viktige arter og naturtyper, skjøtsel og naturrestaurering. De siste årene har vi vært aktive i skjøtsel, særlig i tilknytning til viktige naturtyper, truede arter og verneområder.

I 2017 gjennomført Våtmarkssenteret naturtypekartlegging i Ringsaker, hvor det ble gjort funn av to gamle slåttemarker med betydelig mengde dragehode (Dracocephalum ruysciana) som var i ferd med å gro helt igjen. Dragehode er kategorisert som sårbar (VU) i den Norsk rødliste for arter 2015 og regnes som prioritert art, jamfør naturmangfoldloven. De to lokalitetene ved gården By i Ringsaker var svært dårlig skjøttet på kartleggingstidspunktet og det var behov for skjøtsel snarest for å ivareta de viktige dragehodelokalitetene. På bakgrunn av denne kartleggingen ble det startet opp skjøtsel og overvåking i 2018. Det er nærliggende å tro at antall individ av dragehode, samt andre kalkkrevende arter vil øke eller holde seg på et stabilt nivå ved årlig skjøtsel.

 

I 2019 forsetter Våtmarkssenteret med skjøtselen på By i Ringsaker på høsten etter at dragehode er avblomstret. Våtmarkssenteret skal gjennomføre rydding av lauvoppslag, slått, fjerning av fremmede arter og ev. fjerning av noen mindre trær for å gjøre lokalitetene mer lysåpne.

 

Les mer om prosjektet i rapporten fra 2018, se her