Naturtypekartlegging 2019

I år som i fjor vil flere av oss i Dokkadeltaet bruke mesteparten av sommeren og høsten på naturtypekartlegging etter Natur i Norge (NIN). Kartleggingen skjer på oppdrag fra miljødirektoratet. I år skal vi kartlegge på Hadeland, på Løten, i Nordre Land og i Valdres.

Områdene som skal kartlegges er valgt ut fordi det er forventet å finne verdifull natur og/eller på grunn av utbyggingspress. Arbeidet vil foregå i felt og data som innhentes vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen hos kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen.

 

Naturtypene som skal kartlegges er valgt ut av en ekspertgruppe utnevnt av miljødirektoratet. I alt er det 105 ulike Naturtyper som er utvalgt for kartlegging. De fleste av disse er på norsk rødliste for naturtyper, men en del skal også kartlegges fordi de anses som særlig viktige, for eksempel fordi det er et stort antall arter knyttet til dem. 

 

Kartleggingsområdet på Hadeland ligger på østsiden av Randsfjorden og har generelt store naturverdier, med høy tetthet av rødlistearter. Landskapet er svært variert, med veksling mellom åpne kulturmarker, skog og våtmarksmiljøer. Området er kupert og består av et stort sammenhengende kulturlandskap. Store deler av området er svært kalkrikt, og dette gjenspeiles i det rike artsmangfoldet.

 

Kartleggingsområdet i Valdres ligger i Vestre Slidre og Nord Aurdal, området består i stor grad av skog og jordbrukslandskap og er svært kulturpreget. På grunn av bratt terreng forventer vi likevel å finne noe eldre granskog og skog som er lite påvirket av moderne skogbruk. Området har også flere forekomster av seminaturlig eng, beitemarker og slåttemarker som ikke er pløyd eller gjødslet.

 

Kartleggingsområdet i Nordre Land ligger på og i nærheten av Dokka og har stedvis kalkrik grunn og mye rester av gammel kulturmark. Det finnes flere arter her som er knyttet til både den kalkrike grunnen og semi-naturlig eng (både slåttemark og beitemark), en del av disse artene er rødlistede. Området rundt Etnavassdraget er også spesielt interessant da det finnes flere viktige naturtyper i tilknytning til overgangen ferskvann/fastmark. 

 

Kartleggingsområdet på Løten i Hedmark består i stor grad av et intensivt drevet jordbruksområde. Allikevel er det fra tidligere gjort flere registreringer av lokaliteter med gammel barskog, slåttemark og naturbeitemark innenfor kartleggingsområdet. Området er svært sammensatt og veksler mellom blant annet bebyggelse, jorder, åpen kulturmark, skog og våtmark.