Handlingsplan for fremmede arter i Oppland

DNV har fått i oppdrag av Fylkesmannen i Innland å lage en handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter i Oppland. En fremmed art er en art som har kommet til landet etter år 1800 som følge av menneskelig aktivitet og etablert seg (reproduserer uten hjelp av mennesker) i naturen. Dette til forskjell fra arter som har ankommet landet «for egen maskin». Grunnen til at 1800 er satt som grense er fordi vi har lite kunnskap om introduserte arters utbredelse før den tid.

På en geologisk tidsskala er alle artene i Norge i dag relativt nyankommet siden landet var blankpolert etter at isen trakk seg tilbake etter forrige istid for om lag 10 000 år siden. Etter at isen trakk seg tilbake vandret plantene sakte men sikkert tilbake fra lengre sør på kontinentet og noen relativt nyankomne arter i landet i dag kan fortsatt tilskrives denne sakte rekoloniseringsprosessen. Men mange arter som ellers aldri ville kommet seg hit på egenhånd har kommet hit med menneskelig hjelp. Mange er introdusert med jordbruket (ofte før 1800), både som nyttevekster og ugras, mens flere vekster i nyere tid har kommet inn som prydplanter og til andre bruksformål (f.eks. til juletreproduksjon).

 

 

Ikke alle fremmede arter er problematiske. Noen etablerer seg f.eks. i nisjer hvor de ikke fortrenger stedegne arter, mens andre kanskje bare så vidt overlever her i landet. Men dessverre er det noen arter som både trives godt og etablerer seg på steder hvor de fortrenger stedegne arter eller forandrer økosystemene. Artsdatabanken gjør hvert femte år en risikovurdering av introduserte fremmede arter i Norge (fremmedartslista) og vurderer artene på en skala fra Ingen kjent risiko, til Lav risiko, Potensiell risiko, Høy risiko og Svært høy risiko. Dette vurderes ut fra artens invasjonspotensiale, dvs. hvor stor evne den har til å spre seg i norsk natur, og økologisk effekt, dvs. i hvilken grad den fortrenger og er til skade for stedegne arter og natur der hvor den forviller seg.

Bilde3.png
Tabell 1: Tabell over de ulike risikokategoriene, som følge av skår på Økologisk effekt og Invasjonspotensiale. Fra Artsdatabanken (https://www.artsdatabanken.no/Pages/239659).

 

Bilde2-kopi.jpg

Figur 1: Hageplanten gravmyrt (Vinca minor) har kategori SE – Svært høy risiko på Fremmedartslista 2018. I det lille holtet med lysåpen edellauvskog på bildet har den blitt fullstendig dominerende i skogbunnen etter å har spredd seg fra en hage i nærheten.


Vi har valgt ut 17 fremmede arter og grupper av fremmede arter som bør ha særlig fokus i Oppland. For hver av disse artene eller gruppene har vi laget et faktaark med forvaltningsrelevant informasjon og råd om tiltak. Vi har i tillegg sammenstilt lister over øvrige fremmede arter registrert i Oppland og fremmede arter som i nær fremtid kan forventes å forekomme i fylket.


Fordi det er samfunnets felles ressurser som brukes til bekjempelse av fremmedarter, fordi de ressursene er begrensede og fordi artene kan ha ulikt trusselbilde i ulike deler av landet, så er det viktig med regionale handlingsplaner som dette for å sikre at ressursene blir brukt der hvor det er viktigst og hvor de i størst grad gagner naturen.

 

Forsidefoto: Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis) kommer opprinnelig fra Øst-Asia og er i likhet med slektningene parkslirekne (Reynoutria japonica) og hybridslirekne (Reynoutria x bohemica) verstinger blant fremmedartene i Norge. Den har fått kategorien SE – Svært høy risiko på fremmedartslista 2018. Den danner store tette bestander som skygger ut andre arter og er svært vanskelig å bekjempe. Foto: Espen Sommer Værland.