Bekjempelsen av fremmedarten hagelupin langs Dokka‐Etna

Våtmarkssenteret bekjemper i år hagelupin langs Dokka-Etna for å bevare åpen flomfastmark.

I Nordre Land kommune langs Dokka‐Etna samløpet ned til Dokkadeltaet er det store partier med åpen flomfastmark med blant annet doggpil som trues av arten og av gjengroing. Doggpil er klassifisert som sårbar (VU) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo, 2015). Arter på åpen flomfastmark er relativt konkurransesvake pionerarter som er avhengig av jevnlig oversvømmelse av flom for å skylle vekk konkurrerende arter (bl.a. gråor, bjørk, seljer og andre vierarter). Siden Dokka er et regulert vassdrag fører det til færre flomforstyrringer. Dette gjelder også i samløpet Dokka‐Etna ned mot Dokkadeltaet. Vi har sett at hagelupin, samt bjørk og gran har begynt å etablere seg og utkonkurrere den naturlige vegetasjonen langs elveørene når det blir mindre forstyrrelser.

 

Det er helt avgjørende at bekjempelsen av fremmedarten hagelupin ble gjennomført for å ta vare på doggpil‐lokaliteten langs Dokka‐Etna samløpet. Derfor har Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS fått oppdrag om å bekjempe hagelupin i dette området. Bekjempelsestiltaket ble gjennomført to ganger i løpe av vekstsesongen og innebær oppgraving og luking av plantene samt håndtering av planteavfall.

 

fvcgcv.png

Hagelupin med rhizobier, en symbiose mellom bakterier og planterøtter som fører til bedre næringsopptak for planten. Dette gjør det mulig for hagelupin å overleve I svært næringsfattige områder.

 

nn3-kopi.jpg

Store og dype roter utgjør en stor konkurransefordel i tørke og under flommen.

 

nn2-kopi.jpg

Hagelupinen sprer seg mot elva.