Bekjempelse av rynkerose

I 2018 har Våtmarkssenteret bekjempet rynkerose på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Vi oppfordere alle kommuner og grunneiere til å bekjempe arten på sine eiendommer.

Rynkerose har vært en svært populær hageplante i Norge i mange år. Arten ble trolig innført fra Øst-Asia til Norge som prydbusk i begynnelsen av 1900-tallet. Planten spredte seg raskt ut i naturen og de første eksemplarene i naturen ble dokumentert rundt 1940. Den begynte å spre seg langs kysten, men er i dag forvillet i store deler av Norge og Nord-Europa. Rynkerose er en meget hardfør art som kan vokse i både sand, grus, leir- og kalkholdig jord og våt torvjord. Planten tåler godt tildekking med sand og har en strek evne til å spre seg. Frøene kan overleve svært lenge i vann. Også rotdeler kan følge vannstrømmer og slå rot på nye steder.


Hovednaturtypene rynkerose vokser og gjør størst skade i er sanddynemark (VU) og strandeng (NT) (iht. NiN). Særlig i sanddynemark danner den store, sammenhengende bestander som truer natur- og friluftslivsverdier. Rynkerosen er en «strukturendrer», noe som innebærer at den endrer økosystemet den er en del av, i den grad at det blir ulevelig for en del andre arter. Rynkerose vokser tett og har brede blad med sterkt skyggende effekt. Dette medfører nedgang i mange lyskrevende arter. Rynkerose utgjør en trussel for konkurransesvake og truede arter, spesielt i strandenger, og sandedynemark.


Dokkadeltaet Våtmarkssenter har derfor bekjempet den svartelistede arten rynkerose (Rosa rugosa) i 2018 etter omfattende kartleggingsarbeid i 2017 på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Hovedfokus for bekjempelse er lagt til vann og vassdrag i nærheten av naturreservater i Oppland, i tillegg til strender langs Randsfjorden og Mjøsa.


Bekjempelsesmetoden som ble brukt på de fleste lokaliteter var oppgraving av hele rosebestanden. Fordelen med oppgraving er at den er skånsom mot miljøet og selektiv slik at øvrig vegetasjon kan få et vekstforsprang på rynkerosen i tilfelle den spirer igjen.

 

 1.png  23.png

 Rynkerose utenfor Jevnaker, tett ved Randsfjorden. En slik forekomst utgjør en stor spredningsfare. Bilde før og etter oppgraving.

 

 

5.jpg

Rynkerosen har sterke roter som går dypt inn i jorden. Planteavfall må håndteres veldig forsiktig for å unngå videre spredning.