Våtmarksrestaurering av kroksjøer og evjer langs Storelva i Buskerud.

Formålet med prosjektet er å utrede forslag til restaurering av kroksjøer og evjer langs Storelva i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem for å bedre den økologiske tilstanden, på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Våtmarksgruppa i Norsk Ornitologiske Foreining (NOF), avd. Hedmark. Sammen utgjør teamet et av Norges sterkeste og mest aktive fagmiljøer innen restaurering av natur generelt og våtmark spesielt.

Kroksjøer og evjer er innsjøer og elveløp som dannes når en sving i en elv blir skilt fra hovedløpet, det nye løpet har ofte grunnere vann og roligere strøm. De grunne og vegetasjonsrike kroksjøene og evjene er svært viktige næringsområder og særlig viktige raste- og hekkeplasser for fugl, samtidig inneholder de en helt spesiell og unik vegetasjon. Kroksjøer er i dag oppført som en sterkt truet naturtype (EN) på den Norske Rødliste for Naturtyper. Naturlig vil elvene slynge seg gjennom landskapet og stadig lage nye kroksjøer og evjer i forskjellig suksesjonstrinn. Når vi menneskene retter ut elvene og legger de i kanaler hindrer vi nyskaping av denne naturtypen. Kroksjøer trues også av gjengroing. Gjengroing er en naturlig prosess, men dette har økt betydelig ved menneskelig påvirkning fra bl.a. næringstilførsel fra jordbruk og bebyggelse som fører til eutrofiering (gjødsling). Andre vesentlige trusler er vassdragsregulering som demper flomtopper og innsnevring av inn/utløp som reduserer vanntilførsel til kroksjøene. Det er store naturverdier knyttet til disse våtmarksområdene og dersom vi ikke skjøtter eller restaurerer vil disse artsrike og spesielle våtmarkstypene forsvinne helt.

 

I dette prosjektet skal det lages en plan for tiltak og foreslås mål og overvåkingsopplegg.


Tiltakene som foreslås skal vurderes i forhold til effekten på:
• Økologisk tilstand (naturtypens funksjon, struktur og produktivitet ved forskjellige påvirkningsfaktorer)
• Klimatilpassing (flomdemping)
• Klimagassutslipp (CO2-binding)

 

Tiltak som skal vurderes:
• Bekjempelse av fremmedarten vasspest
• Mudring
• Vurdere å fjerne elvesnelle og kvasstarr
• Vurdere om eksisterende terskel fungerer hensiktsmessig, evt. foreslå utforming av ny terskel for å øke vanntilførsel og vannsirkulasjon inn i kroksjøene
• Vurdere effekten av åpne opp for å øke vanngjennomstrømning inn i kroksjøene
• Vurdere tiltak for å hindre/redusere gjengroing og for å sikre og øke artsmangfoldet

 

DNV sin hovedoppgave i prosjektet er å lage en plan for gjennomføring av tiltakene med forslag til praktiske og tekniske løsninger. Her kommer vi til å lage en overordnet restaureringsstrategi som inneholder valg av maskiner, kjøretraseer, områder som er egnet til masseuttak og hvor mye som kan tas ut, håndtering og plassering av ulike typer masser, håndtering av forurensa masse med fremmedarten vasspest og egnede tidspunkt for praktisk gjennomføring av våtmarksrestaureringen.


Dette er et spennende og viktig prosjekt DNV ser frem mot å jobbe med.