Pilot 2.0: MiS-kartlegging og naturtypekartlegging basert på NiN

Våtmarkssenteret kartlegger naturtyper og MiS-kartlegger basert på NiN på oppdrag av Landbruksdirektoratet. Arbeidet resulterer i en rapport med funn fra fetarbeidet i februar 2018. 

Prosjektets formål er å bidra til at Miljødirektoratets naturtypekartlegging og MiS-kartlegging basert på NiN gir like resultater der det er naturlig å forvente samsvar. Gjennom en overlappende kartlegging etter begge metoder skal avvik og samsvar kartlegges, og resultatene kan gi grunnlag for en eventuell harmonisering av kartleggingsinstrukser. Videre er det en målsetting å sørge for at data fra kartleggingene gir en hensiktsmessig helhet egnet for forvaltning på ulike nivåer (både skogbruk og i arealforvaltning).

 

 

Mjøsen Skog og Dokkadeltaet Våtmarkssenter AS gjennomfører en spesifikk og overlappende kartlegging i samme område med utgangspunkt i henholdsvis eksisterende versjon av instruks for 1) MiS-kartlegging og 2) pilot på naturtypekartlegging av NNF med verdisetting. Kartleggingen av NNF skjer etter kartleggingsinstruksen Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF) i samkartleggingsprosjekt 2017 MiS kartlegges etter Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN, versjon 1.0

 

 

IMG_0565 2.jpg