Myrrestaurering

Våtmarkssenteret er en av fem entreprenører som restaurerer myr for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sammen Landbruksdepartementet utarbeidet en nasjonal plan for restaurering av våtmark for 2016-2020. Dette skal bidra til å oppfylle regjeringens målsettinger om redusert klimagassutslipp, tilpasninger til klimaendringer og bedring i økologisk tilstand.


Våtmarkssenteret er en av fem entreprenører som restaurerer myr for Miljødirektoratet. Nylig restaurerte vi Tretjernmyra naturreservat nær Eidsvoll i Akershus. Vi utfører jobbene med vår egen økolog og maskinfører, Anne-Sofie B. Strømme, sammen med hjelpearbeider til hogst og div. manuelt arbeid. Når vi restaurerer myrene tetter vi gamle grøfter med grøfteoppkast der det er mulig, lager demninger og små dammer som hever vannspeilet.


Myr er en svært verdifull naturtype. Hvorfor myr er så viktig:
• Lagrer karbon
• Demper flom
• Raste og hekkeplass for fugler
• Rikt plante og dyreliv
• Renser vann


Norge er et av landene i Europa med mest myr, vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar i å ta vare på denne naturtypen. I Norge er mer enn 1/3 av myrene ødelagt grunnet menneskelig påvirkning som grøfting, drenering og oppdyrking til jordbruk og skogbruk, uttak til brensel og torv til hager og utbygging. I 2016 bestemte stortinget at det skulle bli forbudt med nydyrking av myr i Norge. Likevel dyrkes det omtrent 5000 dekar myr årlig, noe som tilsvarer 700 fotballbaner i året.

 

Myra lagrer gigantiske mengder karbon i form av lite omdannet dødt organisk plantemateriale (torv) som er vannmetta. I en km2 myr kan det lagres 250 000 tonn CO2. Grøfting av myrer fører til at vannspeilet i myra synker og nedbrytingen av torv øker, og dermed slippes det ut store mengder karbon. På et år slipper et dekar drenert myr ut omtrent like mye CO2 som en personbil. Samlet sett slippes det ut rundt to millioner tonn CO2 hvert år fra norske myrer, noe som tilsvarer 5-10 % av det norske menneskeskapte CO2-utslippet.


Myr har stor kapasitet til å lagre vann. Torvmoser kan holde 10 ganger sin egen vekt med vann, og på den måten fungerer myra som en svamp og bidrar til å bremse hastigheten på flomvann. En slik egenskap er svært nyttig i et endret klima med mer nedbør.


Ved å restaurere myr vil vi få flere goder og tjenester fra myra (økosystemtjenester) som for eksempel redusering av klimagassutslipp ved å lagre store mengder karbon, flomdempende tiltak når det kommer mer nedbør, samt bedre den økologiske tilstanden som er med på å sikre det rike artssamfunnet av planter og dyr.

DSC_7798.jpg

Foto fra restaurering på Veståsen i Søndre Land i 2016