Utstillingen "Fugler i Dokkadeltaet"

Våtmarkssenteret har laget en utstilling om vanlige fugler i Dokkadeltaet. Denne kan oppleves på Våtmarkssenteret på Odnes. Utstillingen blir også benyttet av Våtmarkssenteret ved naturveiledning av skoleklasser og andre grupper.

Utstillingen tar for seg tolv arter som opptrer vanlig i Dokkadeltaet. Artene som er valgt ut representerer ulike fugleordener og familier, og gir dermed et godt inntrykk av mangfoldet av fugler i deltaet. Fuglene presenteres med bilde, tekst og utstoppet individ for å gi en best mulig opplevelse av de enkelte fugleartenes særtrekk. Vi håper utstillingen kan inspirere til fuglekikking og gi økt kunnskap om våre fugler. Gode observasjonssteder i Dokkadeltaet er fugletårnet på Odnes og pålebrygga på Våten.

 

Dokkadeltaet ble vernet som naturreservat i 1990 og fikk status som Ramsar-område i 2002. Elvedeltaet representerer vassdragene Etna og Dokkas utløp i Randsfjorden. Dokkadeltaet naturreservat er fredet hovedsakelig på grunn av sin betydning som hekke- og rasteområde for fugl. Vanlige fugler i deltaet er svaner, gjess, ender, måke- og vadefugler. Flere rovfugler og enkelte ugler ses jevnlig, og et stort utvalg av spurvefugler kan observeres i deltaet eller deltaets nærområder. Det yrer av fugleliv i tiden rundt vår- og høsttrekkene. Om sommeren hekker andefugler, vadere og dykkere i Dokkadeltaet. Mer enn 220 arter er observert i deltaet. En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 56 arter fra «Norsk rødliste for arter 2015» er påvist.

 

Ide, tekst og utforming: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS.
Foto: Thor Østbye
Grafisk design: M8 design
Snekkerassistanse: Henning Andersen
Fuglene (bortsett fra fossekallen) er utlånt fra Randsfjordmuseene AS.