Fuglen som miljøindikator

Dokkadeltaet Våtmarkssenter tilbyr et undervisningsopplegg med temaet «Fuglen som miljøindikator». Fokus for undervisningsopplegget er metoder for å registrere endringer i naturen. Opplegget er laget for mellomtrinnet i grunnskolen, men kan fint tilpasses andre aldersgrupper. Undervisningen foregår i utgangspunktet i Dokkadeltaet, men hele eller deler av opplegget kan også gjennomføres på andre lokaliteter.

Målsettingen med opplegget er å gjøre elevene bevist på endringer i naturen og gi forståelse av metoder som kan brukes for å registrere disse endringene. Dernest at de registrerte endringene som framkommer gjennom disse metodene kan fortelle oss om utviklingen i miljøet er bærekraftig eller ei. Opplegget skal stimulere elevene til å reflektere over observerte endringer i naturen og hva disse endringene forteller om naturens tilstand.


Fugler kan være gode miljøindikatorer fordi sammenhengen mellom miljøet og fuglelivet er lett å oppdage:
- Fugler responderer på mange ulike trusler.
- Fugler er utbredt i alle naturtyper.
- Det er velutviklet kunnskap om arter, økologi, og metoder for bestandstellinger av fugler.
- Fugler er en artsgruppe som folk flest er opptatt av.
- Ulike fuglearter er nært knyttet til sitt naturmiljø.


De tre overvåkningsmetodene som elevene får innsikt i:
1) Observasjon av fugler i Dokkadeltaet naturreservat fra et gitt utsiktspunkt. I denne metoden registreres arter og antall fugler av hver art. Med årlige tellinger i et fast område og i fast tidsrom, kan man dokumentere endringer fuglelivet. Her får elevene trening i bruk av kikkert, teleskop og fuglebok.


2) Ringmerking av fugler på en lokalitet i Dokkadeltaet naturreservat. Standardisert ringmerking kan avdekke trender i naturens endringer. Opplegget gir innblikk i ringmerking som metode for innsamling av vitenskapelige data. Videre får elevene nærkontakt med fugler, noe som for de fleste er svært fascinerende.


3) Registrering av hekkeresultat i en fuglekassesti. Ved årlig oppfølging av et antall fuglekasser kan endringer i bestandene av hulrugere observeres. Elevene får her anledning til å kontrollere fuglekasser og lære hvordan de kan se hvilke fuglearter som har tatt i bruk fuglekassene.


I forkant av uteundervisningen får skolene tilsendt en powerpoint med presentasjon av opplegget. Denne skal forberede elevene på praktisk gjennomføring av de tre metodene og inspirere til å tenke over begrepet «bærekrafig utvikling». I etterkant får skolene tilsendt en enkel oversikt over resultatene fra de tre overvåkningsmetodene. 

 

Fuglekonge fanget ved ringemrking av fugl. 

 

Fuglekasse med blåmeis ved Dokkadeltaet.